ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ കാലത്തിന്റെയും, സമൂഹത്തിന്റെയും ശബ്ദമാകാന്‍ ഈ സംരംഭംകൊണ്ട് സാധ്യമാകട്ടെ, ആശംസകള്‍! ഡോ. ദുര്‍ഗ്ഗ ശ്രീനിവാസന്‍

0
1031

ഒരുപാട് പറയാനുള്ളവര്‍ക്ക് പറയാതിരിക്കാന്‍ അറിയും; ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തവര്‍ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമിരിക്കും -. ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ കാലത്തിന്റെയും, സമൂഹത്തിന്റെയും ശബ്ദമാകാന്‍ ഈ സംരംഭംകൊണ്ട് സാധ്യമാകട്ടെ, ആശംസകള്‍!
ഡോ. ദുര്‍ഗ്ഗ ശ്രീനിവാസന്‍

Share This:

Comments

comments