അറ്റ്ലാന്റാ മെട്രോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ സര്‍വ്വ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.

0
1098

പുതിയ തീരുമാനങ്ങളുമായി അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന യു.എസ്.മലയാളി.കോമിന്  അറ്റ്ലാന്റാ മെട്രോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ സര്‍വ്വ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.

Share This:

Comments

comments