ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും എല്ലാ വിധ ആശംസകളും – ജയിംസ് & നിര്‍മ്മല

0
3446
യു എസ്. മലയാളി.കോമിനും ഇതിന്റെ പിന്നണിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച മാത്യു മൂലേച്ചേരിലിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും എല്ലാ വിധ ആശംസകളും – ജയിംസ് & നിര്‍മ്മല

Share This:

Comments

comments