വിളക്ക് കത്തി പ്രകാശം പരത്തുവാൻ എണ്ണയും തീയും തിരിയും വേണം. യു എസ് മലയാളി തെളിക്കുന്ന തിരി വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം കിട്ടി പ്രകാശം പരത്തട്ടെ! യു എസ് മലയാളി.കോമിന്‌ എന്റെ എല്ലാ ഭാവുകാശംസകളും. റീനി