എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. മഹാകപി വയനാടന്‍

0
1141

നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷക്ക് ഒരു ചെറുതണല്‍ , ഒരു കുടം വെള്ളം, ഒരു താങ്ങ്, അതാകട്ടെ യു. എസ് മലയാളി. കോം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. മഹാകപി വയനാടന്‍

Share This:

Comments

comments