തിരിച്ചറിവ്.(കവിത)

0
725
ജയശ്രീ വൈക.
പ്രാണൻ പകുത്തു കൊടുത്തു അർദ്ധനാരിശ്വര സംഗമത്തിനു കൊതിച്ച മനസ്.
ഒന്നിലെന്നു ബാക്കിയില്ലാതെ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളും,
പാടുവാൻ ബാക്കി വയ്ക്കാത്ത രാഗങ്ങളും ,
ആടിതിമിർത്തചുവടുകളുമായ്, നാടായ നാടും കാടയ കാടും ഞാൻ അലഞ്ഞു..!
ചേർത്തു പിടിച്ച കരങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നിലേയ്ക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്ന ഇളം ചൂട്, സ്നേഹത്തിന്റെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെത്തിന്റെ വലയം ആയിരുന്നു.!
പാടിയ രാഗങ്ങളെയും,
ആടിയ ചുവടുകളെയും, ഞാനിന്നു വെറുക്കുന്നു.!
തിരിച്ചറിവ്
ഒരു പകരക്കാരിയെന്ന തിരിച്ചറിവ്

Share This:

Comments

comments