ഓണം…പൊന്നോണം.. (കവിത)

ഓണം...പൊന്നോണം.. (കവിത)

0
330
ഡോ.ആനി പോൾ.
ഓർമ്മയിൽ ചിറകടിച്ചെത്തിയാ
ഒരുപൊന്നിൻ ചിങ്ങമാസത്തിൽ
ഓണപ്പുലരിതൻ പുഞ്ചിരിയുമായ്
ഓണമെത്തി പൊന്നോണമെത്തി.
മാവേലിനാടിൻ പൂക്കാലം
പൂക്കളിറുത്തു പൂക്കളം തീർത്തു
വർണ്ണങ്ങൾ തിളങ്ങുമാമുറ്റത്തു
ഓണമെത്തി പൊന്നോണമെത്തി .
സന്തോഷത്തിന്നലകൾ മുഴങ്ങി
സമർദ്ധിതൻ താലം തുളുമ്പി
സൗഹൃദം കൈകോർത്തിണങ്ങി
ഓണമെത്തി പൊന്നോണമെത്തി .
മാവേലിതൻ മാനവർക്കു
വരം നൽകുമാദിവസം
നാടെങ്ങും ഉത്സവമേളമായ്
ഓണമെത്തി പൊന്നോണമെത്തി .

Share This:

Comments

comments