“കർമ്മനിരതം”. (കവിത)

0
557
 മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌.
……………………
പരനിലെപ്പതിരുകൾ തിരയാതെ തൻ-
ചുറ്റും സുഗന്ധം പരത്തിനിൽക്കും,
മുറ്റത്തെ മുല്ലച്ചെടിക്കു തെല്ലും-
നീരസമില്ല പരാതിയില്ല ….
വേണ്ടത്ര പരിചരിച്ചില്ലെന്നതോന്നലാൽ-
വേണ്ടാത്തതൊന്നും പുലമ്പിയില്ല.
പരിഗണിക്കാത്തതിൽ കലഹിച്ചില്ല,
ഒരുനാളും പൂക്കാതിരുന്നുമില്ലാ.
പരിഭവഭാണ്ഡത്തിൻ നാറുന്ന കെട്ടഴി-
ച്ചെവിടെയും വാരിപ്പരത്തിയില്ലാ..
പരിമളമേകുന്ന കുഞ്ഞു പുഷ്പങ്ങൾക്കു-
പകയൂട്ടിപ്പരിഭവം തീർത്തുമില്ലാ..
ജന്മപുണ്ണ്യത്തിൻറെ പങ്കുദാനംചെയ്തു-
കർമ്മകാണ്ഡം തീർത്തിറങ്ങിടുമ്പോൾ-
തെറ്റേൽക്കുവാൻ മറ്റു ചുമലു തേടുന്നവർ-
ക്കെന്തൊക്കെയോ ബാക്കിവച്ചിടുന്നു.

Share This:

Comments

comments