1+1=?. (കവിത)

0
366
അംജദ് അബു.
ഒന്നും ഒന്നും
രണ്ട്
അല്ല,ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്ന്
അല്ല,
പതിനൊന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഉമ്മാന്റെ
ഒരു ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു
ഒന്നും ഒന്നും
പതിനൊന്ന്
എന്നത് തന്നെ
ശരി എന്ന്
ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു
കാരണം
ഉമ്മാന്റെ ഉത്തരത്തോട്
എനിക്കൊരു പ്രണയമുണ്ട്
ഒന്നും ഒന്നും
പതിനൊന്നു
മാറ്റില്ല, ഉറപ്പിച്ചു

 

Share This:

Comments

comments