നിണമൊഴുകുന്നു നിത്യവും.(കവിത)

0
477
ജയ്‌ പിള്ള.
……….
നൂലിൽ കെട്ടിയ പട്ടത്തിനു
നൂറു നിറങ്ങൾ ആണ്
ചരടിൽ തീർത്ത മുത്തിന്
ചന്ദന ഗന്ധവും,ചാരുതയും
നീലനിലാവിന് നിറമേകി
നൂറായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ
ചായുന്ന നിഴലിനു കൂട്ടായി
ചായക്കൂട്ടിന്റെ മാമാങ്കം
നിണ നീരാട്ട് നിലയ്ക്കുന്നില്ല
നിന്നിലേയും എന്നിലേയും…
ചലിയ്ക്കുന്ന ജീവനുകളുടെ
ചലിയ്ക്കാത്ത മനസ്സും,ചാരവും
നൂറാണ് ചിന്തകൾ,നൂറാണ് മനസ്സുകൾ
നൂലിലിലും,നിറത്തിലും ഒരുമിയ്ക്കാത്ത
ചാവിന്റെ ചാലുകൾ നിലയ്ക്കുന്നില്ല
ചവിട്ടേറ്റ് ജീവനുകൾ കേഴുന്നു നിത്യവും
നിണമാണ്,ചാവാണ് നിത്യവും
ചതിയാണ്,നിറമാണ് മുഘ്യവും

Share This:

Comments

comments