വിഷു. (കവിത)

0
562
ഗീത മോന്‍സണ്‍.
മാനസം യമുനയായിടുംദിനേ
കണ്ണനെന്നരികിലോടിയെത്തിടും
കൊന്നപൂത്തൊരഴകിൽ നിറഞ്ഞിടും-
നേരമെന്നിലനുഭൂതിവർഷവും
ഹർഷമേഘമഴയിൽക്കുതിർന്നൊരാ
ഭക്തിസാഗരയലകൾ നിറച്ചിതാ
കണ്ണനിന്നു കണിയൊന്നൊരുക്കിടാം
കണ്ണുപൊത്തിയിനിയോമലേ വരൂ
ചക്കയും മധുരമാം വിഷംതീണ്ടാ-
ക്കായ്കളും കണിയൊരുക്കിടാം കണ്ണാ
പ്രേമഭാവത്തിൽ നീയെന്നെ നോക്കുമോ
ലോകരിൽ മമതതൻ വിളക്കേന്തുവാൻ
കൂട്ടിനിന്നൊരു വിഷുക്കിളീ സഖീ
കൂടെവന്നിടുക മൂളുവാനിനി
കാവ്യവും ഹൃദിയിലേറ്റിയെൻകിളീ
കാറ്റിലാടുവതിതാ ലതാദികൾ
കൂന്തലൊന്നിളകിയാ മനോജ്ഞമാം
കേരവൃക്ഷവുമൊരുങ്ങിയോ മുദാ?
പാടവും കനകതോരണങ്ങളാൽ
പുഞ്ചിരിക്കുളിരൊരുക്കുമോ സഖീ?
നൂപുരധ്വനിയുണർത്തുമാ കുളിർ-
വാഹിനീപ്രതലദർപ്പണത്തിലോ
വിസ്മയം വിരിയുമാനനം കാൺമൂ
വർണ്ണരാജിചൊരിയുംവിഭാകരൻ
ദേവസന്നിധിയിലും ഘോരമാമഘം
ചെയ്തിടുന്നവരെ കാട്ടിടാനൊരു
ദർപ്പണം തരികെനിക്കു നീ കണ്ണാ
ക്രൂരമാമുലകം വിട്ടൊഴിയുംവരെ
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’
ഗീതാഞ്ജലി

Share This:

Comments

comments