പെണ്‍മനമൊരു ശിലയത്രേ. (കവിത)

പെണ്‍മനമൊരു ശിലയത്രേ. (കവിത)

0
407
മഞ്ജുള ശിവദാസ്‌ റിയാദ്.
നിശ്ശബ്ദതയിലൊളിപ്പിച്ചു ഞാനെന്‍റെ-
നിശ്ചലതയോളമെത്തിക്കാം.
നിധിപോലമൂല്ല്യമീ സ്നേഹാമൃതം-
നിനക്കേകാതടച്ചു താഴിട്ടു വയ്ക്കാം.
വാഗ്ദാനമേകിയതു പാലിക്കുവാനെന്‍റെ-
പാരതന്ത്ര്യം വിലക്കാകുമെങ്കില്‍,
അഭീഷ്ടനഷ്ടം ഭയന്നെന്‍ കനവുപാടത്തു-
സ്വപ്നം വിതക്കാതിരിക്കാം.
പെണ്‍ചതി പാടുന്ന പാണനാകാനെന്‍റെ-
പ്രാണനേ നീയുമെത്താതിരിക്കാന്‍,
നിറമാര്‍ന്ന കനവുകളെയാട്ടിയോടിച്ചെന്‍റെ-
നനവാര്‍ന്ന മിഴിതുടച്ചാശ്വസിക്കാം.
നീറ്റലായോര്‍മ്മകളേകിച്ചതിക്കുന്ന-
നീചയാവാതിരിക്കാനായ്,
ആശതന്‍പാശക്കുരുക്കിട്ടു നിന്നെ-
യൊരുന്മാദിയാക്കാതിരിക്കാന്‍,
മൗനത്തിന്‍ താഴുതുറക്കാതെയൂഴി-
വിട്ടെന്നേക്കുമായ് യാത്രചൊല്ലിടുമ്പോള്‍,
എന്നോടുകൂടെ ഞാന്‍ കൊണ്ടുപോയീടുമീ-
നിന്നോടെനിക്കുള്ള സ്നേഹമെല്ലാം.
നിന്നെ നോക്കിക്കണ്ണടക്കാതെ മാനത്തു-
താരകമായ് വന്നുദിച്ചുനില്‍ക്കാം.
എന്നെങ്കിലും നീയുമെത്തുന്നതും കാത്തു-
കണ്ണടക്കാതെ ഞാന്‍ കാത്തിരിക്കാം…..

Share This:

Comments

comments