ജലസംരക്ഷണം. (കവിത -വഞ്ചിപ്പാട്ട് )

ജലസംരക്ഷണം. (കവിത -വഞ്ചിപ്പാട്ട് )

0
674
ജോൺസൺ മുല്ലശ്ശേരി. (Street Light fb group)
മഹായുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം വരണ്ടുകിടന്നഭൂവിൽ
മഹാമാരിപെയ്തു വെള്ളമൊഴുകിവന്നു
മഹാബ്‌ധിയായ് മാറി ഗർത്ത,മതിൽ പലജീവജാലം
മുളച്ചിതു ലോകമെങ്ങും പടർന്നുകേറി!
മത്സ്യമായും കൂർമ്മമായും വരാഹമെന്നിവയായും
മാനവന്മാരായും മാറി പരിണാമത്താൽ!
മണ്ണിലാദ്യമലഞ്ഞവർ കാട്ടുകനി ഭുജിച്ചിട്ടാ-
മണ്ണിൽക്കിടന്നുറങ്ങയും ചെയ്തു പൂർവ്വികർ!
മൃഗങ്ങളെവേട്ടയാടി,പച്ചമാംസം കഴിച്ചവർ
മൃഗങ്ങൾക്കു സമന്മാരായി നടന്നകാലം
മുന്നിലഗ്നികണ്ടനാളിൽ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം വെന്തമൃഗ-
മാംസമതിൽ കൈകുത്തിയും നാവിൽ രുചിച്ചും
മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണമങ്ങാരംഭിക്കെ ചക്രത്തിന്റെ-
മുന്നോട്ടുള്ള ഗതികണ്ടു തരിച്ചുനിന്നു!
മാന്യരായി പരിഷ്‌കാരം നേടിയവർ മുന്നേറവേ
മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖൊലിയും പ്രതിധ്വനിച്ചു!
മദമത്തവീരരായി മണ്ണിൽ നാശം വിതയ്ക്കയായ്
മലിനമായ് ജലം,വായു,മണ്ണുമെത്രയും!
മാനവരേ,യിനിവരും തലമുറ നമുക്കൊന്നും
മാപ്പുതരില്ലിതിൻ വണ്ണം മുന്നോട്ടുപോയാൽ!
മടിക്കാതെ ,മറക്കാതെ മനസ്സുവച്ചൊന്നിച്ചു നാം
മനഞ്ഞെടുത്തുടൻ ജലം സംരക്ഷിക്കേണം.

Share This:

Comments

comments