യു.എസ് മലയാളി.കോമിനു കഴിയട്ടെ! സോഫി

0
1508

മലയാള ഭാഷ അന്യം നിന്നുപോകാതെ പ്രവാസികളെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും മലയാള ഭാഷയുടെ മാധുര്യം നിലനിര്‍ത്താനും അതിന്റെ രുചി എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും നാവില്‍ എത്തിക്കാനും യു.എസ് മലയാളി.കോമിനു കഴിയട്ടെ! സോഫി

Share This:

Comments

comments