” ഓര്‍മ്മകളിലെന്‍ ന്നെഞ്ചിലൂറുമൊരു……. (കവിത)

0
833
class="adn ads" style="color: #222222;">
റൂബില മേരി 
” ഓര്‍മ്മകളിലെന്‍  ന്നെഞ്ചിലൂറുമൊരു
തീക്കനലാണോമനേ നീ അന്നും മിന്നും!”
 
 

 
 
 
 
 
 

Share This:

Comments

comments