പേപ്പർ റോസ്.

0
1892
കാത്തു മാത്യൂസ്‌
ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക. ചിത്രത്തിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെട്ടിയെടുത്ത അറ്റം വൃത്തിയായി ചുറ്റി എടുത്തു അടിയിൽ പശ തേച്ചു ഒട്ടിച്ചു മനോധർമ്മ മനുസരിച്ച് അലങ്കരിക്കുക.

Share This:

Comments

comments