പെണ്ണ്.(കവിത)

0
969

എല്‍സ.

മുറിഞ്ഞുപോയ കവിതകളുടെ
സമാഹാരമാണു പെണ്ണ്

നോവുകുടിച്ചു ദാഹമകറ്റുന്ന
ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ്

രുചിവ്യത്യാസമറിയാതെ
ജീവിതം ഭക്ഷിക്കുന്നവൾ

വാതിൽപ്പടിയിലെ
മുഴച്ചുനിൽക്കുന്ന ആണികളിലുടക്കി
കീറിപ്പോകുന്ന ദിനങ്ങളെ
കണ്ണീരിഴകളാൽ
തയ്ച്ചുചേർക്കുന്നവൾ

മോഹമഷിക്കൂട്ടുകളെ
നേർപ്പിച്ചു നേർപ്പിച്ച്
ഒടുവിലൊരു കടലും
നരച്ച ആകാശവും
ആരും കാണാത്തിരകളും
വരച്ചെടുത്ത്
ഒന്നുംപറയാതെ
യാത്രപോകുന്നൾ

Share This:

Comments

comments