സ്ത്രീ.(കവിത)

0
594

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്.

രാവിലെയവൾ കട്ടൻചായതന്നു
കുടിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൻ്റെ ചുവ
പ്രാതലിന് ചുടുവെള്ളം തന്നു
കണ്ണീരിൻ്റെ ചുവ.

മനസ്സ് പൊള്ളയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
പൊള്ളുന്ന രുചിതന്ന്
വിഴുപ്പലക്കി
നിന്നെ നീയാക്കുന്നത്
അവളുടെ രക്തവും, കണ്ണീരുമെന്ന്
ഇനിയെന്നാണ് നീയറിയുക ?!

Share This:

Comments

comments