ശൂർപ്പണഖ.(കവിത)

0
742
dir="auto">എസ്.എൻ.പുരം സുനിൽ.
കൈകസീപുത്രി, മായാമനോഹരി
കൗസല്യാപുത്രനെ കണ്ട നാളിൽ
കരളിൽ കരേറിയ കാമവും മോഹവും
കനകാംബരം തീർത്ത മിഴിയിണയിൽ
ഒരുനൂറു സൗവർണ്ണനാഗസീൽക്കാരത്തിൻ
രതിഭാവമങ്ങനെ പൂത്തുലയേ,
മുറനഖച്ചാരുതയോലുന്നണിവയർ
പെരുതുള്ളി സ്വേദമണിഞ്ഞു നില്ക്കേ,
പെണ്ണവളേറിക്കിതയ്ക്കും കിനാവിൻ്റെ
കണ്ണാടിമാളിക തച്ചുടയ്ക്കാൻ
അതിഗൂഢനിശ്ചിതമാഢ്യത്വ, മാര്യത്വം
അവളെ പരിഹാസപാത്രമാക്കി.
സ്ഥാപിതസ്വത്വ പ്രകീർത്തനഭാവത്തി-
ലേറിയാ പുറ്റു തകർത്തു വന്നോൻ ,
രാവിൻ്റെ ചന്തം കുറിക്കാത്ത വാല്മീകി –
യവളെയത്യന്തം വിരൂപയാക്കീ…!
പദപരിചയം
………………….
മുറനഖം = മുറം പോലുള്ള നഖം.
               ശൂർപ്പം = മുറം.
മുറം പോലുള്ള നഖങ്ങളോടു      കൂടിയവൾ = ശൂർപ്പണഖ.

Share This:

Comments

comments