ഉത്തരം.(കവിത)

0
142

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്.

നീതിന്ന തീയിൽനിന്ന്
എൻ്റെ പിറവി
നിൻ്റെ കണ്ണീരെൻ്റെ
കഞ്ഞി
ഇന്നുമുണ്ടെന്നിൽ
ഇരുണ്ട പുലരി
അടർന്ന ഞരമ്പിലെ
നീലിച്ച ചോരപ്പൂ
ഭൂമിയുടെ ഏത് ചരിവിലൂടെ
ചരിക്കുന്നു നീ
ഒരു കെട്ട്ചോദ്യങ്ങൾ
വിറകുകളായ്
അടുപ്പരികിൽ വെച്ച്
ചോര കൊണ്ട് ഉത്തരം
തന്നതെന്തിനു നീ.

Share This:

Comments

comments