അവൻ/ൾ(കവിത)

0
121

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്.

കുഞ്ഞുനാളിലെ
കാര്യങ്ങളൊന്നും
വളർന്നപ്പോൾ
ഓർമ്മയില്ല

വളർന്നപ്പോഴുള്ള
കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ആട്ടിടയനെപ്പോലെ
ഓരോന്നോരാന്നായ്
ഓർമ്മിച്ച്
ഒരു ജീവിതത്തെ
മേയ്ക്കുന്നു

പ്രായമാകുമ്പോൾ
ഒരു ദിനം
അവനവനെത്തന്നെ
എവിടെയോ
മറന്നു വെച്ച്
ഒരിറങ്ങിപ്പോക്കുണ്ട്
ഒരിക്കലും
തിരിച്ചു വരാൻ
ഓർമ്മിക്കാത്ത വിധം

Share This:

Comments

comments